Clubschau 2006 - Clubshow 2006

 

 

Kabinscho of Little Bombadier VV1 Mac Buffy v. Muppy´s Place V3
Mac Ilyssa Frenchie vom Künigelberg VV1
Germaine Frenchie vom Künigelberg V1, JB, CJSg  
French Fleur vom Künigelberg V1, CACA

Ilyssa und Irma